© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Centrale Raad van Beroep geeft gemeenten kader jeugdhulp

23 mei 2017


rechter.jpg

Volgens de uitspraak van 1 mei van de Centrale Raad van Beroep heeft de gemeente Steenwijkerland ten onrechte jeugdhulp geweigerd. De  gemeente moet het hulpverzoek van een jeugdige opnieuw beoordelen. De Raad wijst erop dat het advies van het Centrum Jeugd en Gezin Steenwijkerland (CJG) niet aan de vereisten van een zorgvuldig advies voldeed en dat de gemeente daar niet van uit had mogen gaan. De Raad geeft in de uitspraak een beoordelingskader voor gemeenten bij het nemen van een beslissing over jeugdhulp. Defence for Children is verheugd dat de Centrale Raad met de uitspraak de nodige duidelijkheid schept.

Wel ziet Defence for Children een belangrijke taak voor de overheid om naast de beleidsvrijheid die gemeenten hebben, te zorgen dat landelijk dezelfde eisen voor deskundigheid gelden. En dat deze, zoals de Centrale Raad van Beroep stelt, concreet kenbaar zijn voor de hulpvrager.


De desbetreffende jeugdige heeft psychische problemen en kreeg onder de oude wetgeving zorg in de vorm van begeleiding. Sinds 2015 geldt de Jeugdwet en zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. De jeugdige heeft de gemeente Steenwijkerland verzocht om verlening van deze begeleiding. De gemeente wees de jeugdhulp af op basis van een advies van het CJG, zij besluit dat de moeder van de jeugdige de begeleiding kan geven die nodig is. De gemeente heeft het bezwaar van de jeugdige tegen dit besluit afgewezen. De rechtbank Overijssel oordeelt vervolgens dat de gemeente het juist heeft gehandeld en tot de conclusie mocht komen dat de activiteiten waarvoor jeugdhulp aangevraagd was, niet geheel zijn aan te merken als jeugdhulp en het probleemoplossend vermogen van het gezin toereikend is.

De Raad legt de uitspraak van de rechtbank naast zich neer en doet een uitspraak die een beoordelingskader schept voor gemeenten bij de besluitvorming over jeugdhulp. De Raad geeft aan dat de Jeugdwet een jeugdhulpplicht behelst voor gemeenten. Het uitgangspunt hierbij is de eigen kracht van de jeugdige en zijn ouders, wanneer deze eigen kracht niet voldoende is voor de jeugdige, geldt de jeugdhulpplicht van de gemeente. Bij het besluiten over jeugdhulp moet worden vastgesteld wat de hulpvraag is van de jeugdige of de ouders. Eventuele opgroei- en opvoedingsproblemen of psychische problematiek moeten in kaart worden gebracht en daarna moet worden vastgesteld welke hulp er nodig is en wie die hulp kan bieden. De gemeente kan zich hierbij laten adviseren door een specifieke (jeugdhulp)deskundige.


In deze zaak oordeelde de Raad dat de gemeente Steenwijkerland niet mocht afgaan op het advies van het CJG, zij heeft niet duidelijk gemaakt welke problemen en stoornissen de jeugdige heeft en welke hulp daarvoor nodig is. Het advies berustte daarbij niet op de vereiste expertise. De gemeente moet het jeugdhulpverzoek om die reden opnieuw beoordelen en een besluit nemen dat voldoet aan zorgvuldigheidseisen.

Defence for Children acht het van belang dat gemeenten hun jeugdhulpplicht met zorgvuldigheid invullen voor de jeugdigen die deze hulp nodig hebben en dat er landelijk duidelijk eisen gesteld en nageleefd worden. Hierbij dient de hulpvraag van het kind altijd centraal te staan. Kinderen hebben recht op passende jeugdhulp en de wijze waarop dit moet worden ingevuld moet zorgvuldig worden afgewogen.


Meer informatie

Klik hier voor de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, d.d. 1 mei 2017.

Klik hier voor de uitspraak van de rechtbank Overijssel, d.d. 26 mei 2016.


Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg