© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Jeugdhulpstop in gemeente Almere

13 oktober 2016


sad-little-girl-1238900.jpg

De gemeente Almere schrijft op 6 oktober in een brief dat de gemeente zich genoodzaakt ziet de toegang tot de jeugd-ggz en residentiële jeugdhulp aan te passen. De vraag is groter dan het budget, en daarom zijn aanpassingen nodig. Defence for Children maakt zich hier ernstige zorgen over. Het VN-Kinderrechtencomité geeft in zijn aanbevelingen aan de Nederlandse regering duidelijk aan dat het Rijk ervoor moet zorgen dat de gemeenten voldoende middelen krijgen om hun jeugdhulptaken naar behoren te kunnen uitvoeren.


Het probleem wat bij de gemeente Almere speelt, speelt ook in andere gemeenten. Het probleem is dat de gemeente te weinig geld heeft om de jeugdhulp te vergoeden. De vraag naar jeugdhulp is volgens veel gemeenten groter dan het gemeentelijke budget toelaat. De gevolgen van een ontoereikend budget van gemeenten om aan alle kinderen die dit nodig hebben jeugdhulp te kunnen bieden, zijn zeer ernstig aldus Defence for Children. De gemeente Almere kondigt in haar brief maatregelen aan voor de voorzieningen jeugd-ggz en residentiele jeugdhulp. Deze houden in dat er alleen gebruik kan worden gemaakt van deze voorzieningen als (a) er sprake is van een crisissituatie, (b) een kinderbeschermingsmaatregel, of (c) een andere situatie waardoor deze vorm van jeugdhulp direct noodzakelijk is. In de eerste twee gevallen mag de hulp meteen gestart worden. In 'situatie c' moet een door de gemeente aangewezen deskundige akkoord geven. Deze maatregelen gelden tot 1 januari 2017.

Volgens staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Milieu verplicht de Jeugdwet gemeenten ertoe passende jeugdhulp te leveren voor alle kinderen en gezinnen die dat nodig hebben (artikel 2.3). Dat beperkt zich dus niet tot acute gevallen. Dat het budget op is of dreigt te worden overschreden maakt voor de omvang van de jeugdhulpplicht niet uit. De staatssecretaris heeft contact gelegd met Almere over de aangekondigde maatregelen en aangegeven sterke vraagtekens hierbij te plaatsen. De staatssecretaris stelt geen aanwijzingen te hebben dat het budget van Almere ten opzicht van andere gemeenten onjuist is vastgesteld of dat de zorgvraag daar veel hoger is, maar praat binnenkort verder met de gemeente over het budget.

Aanbeveling VN-Kinderrechtencomité
Het VN-Kinderrechtencomité heeft in juni 2015 aanbevelingen gedaan aan de Nederlandse regering en heeft toen aangegeven zich zorgen te maken over de snelheid waarmee de transitie van de jeugdzorg heeft plaatsgevonden. Het Comité heeft duidelijk aanbevolen dat het Rijk ervoor moet zorgen dat de gemeenten voldoende middelen krijgen om hun taken naar behoren te kunnen uitvoeren. Hier hoort bij dat de dit ook tijdig kunnen doen (niet laten oplopen van wachtlijsten) en zonder negatieve impact op het kind (niet wachten totdat de crisis toeslaat).

Verantwoordelijkheid ligt bij gemeenten en het Rijk
Almere kiest voor een tijdelijke patiëntenstop voor twee soorten jeugdhulp. Het budget wat er nog is wordt daarmee ingezet waar deze 'het hardst' nodig is. Is dit de oplossing? De gemeente heeft een jeugdhulpplicht en dient volgens Defence for Children alle kinderen te hulp te bieden die zij nodig hebben, zonder daar zelf beperkingen aan te stellen. Anderzijds is Defence for Children van mening dat het Rijk gemeenten ook in staat moet stellen om dit waar te maken. De decentralisatie is gepaard gegaan met een aanzienlijke bezuiniging die zich nu laat voelen. Met dit soort maatregelen wordt de zorgplicht af geschoven op de jeugdhulpaanbieders: zij mogen best hulp leveren, maar krijgen het alleen vergoed als het wordt geleverd conform de afspraken en eventueel daaraan gekoppelde beperkingen. Maar of een kind jeugdhulp ontvangt mag niet afhankelijk zijn van de goede wil van een jeugdhulpaanbieder. De overheid dient te garanderen dat kinderen jeugdhulp kunnen krijgen als dat nodig. Dat betekent dat zowel de gemeenten als het Rijk hiervoor verantwoordelijk zijn.

Defence for Children roept de gemeente Almere en het Rijk op om in deze kwestie te zoeken naar oplossingen die het kind op de eerste plaats zetten. Zij gaat ervan uit dat de staatssecretaris en de gemeenten in overleg met elkaar tot een werkbare oplossing komen zodat de hete 'zorgplichtaardappel' niet wordt doorgeschoven naar de jeugdhulpaanbieders. Kinderen en jongeren mogen niet de dupe worden van de bezuinigingen waarmee de transitie gepaard is gegaan.


Meer informatie

Download hier voor de brief van de gemeente Almere, d.d. 6 oktober 2016.
Lees hier de reactie van de staatssecretaris Van Rijn 'Toegang tot jeugdhulp in Almere', d.d. 12 oktober 2016.
Klik hier voor de Concluding Observations van het VN-Kinderrechtencomité, d.d. juni 2016.


Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg