© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 

Minderjarigen in gesloten instellingen

Plaatsing in een gesloten instelling mag volgens het VN-Kinderrechtenverdrag alleen als ultimum remedium worden toegepast. Met de plaatsing wordt inbreuk gemaakt op het fundamentele recht op persoonlijke vrijheid zoals dat is vastgelegd in artikel 5 EVRM, artikel 9 IVBPR, artikel 37 IVRK en artikel 15 van de Nederlandse Grondwet. Defence for Children vindt dat er in Nederland nog steeds te veel minderjarigen in gesloten instellingen, zoals gesloten jeugdzorginstellingen of justitiŽle jeugdinrichtingen worden geplaatst, die daar eigenlijk niet thuishoren. Defence for Children pleit voor zo min mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om minderjarigen op te sluiten en meer gebruik te maken van alternatieven.


Een ander punt van zorg betreft de regelgeving voor jeugdigen die op verschillende titels in geslotenheid (gesloten jeugdhulp, psychiatrie en jeugdstrafrecht) verblijven. Omdat hier sprake is van vrijheidsbeneming moeten hoge eisen worden gesteld aan de mate van rechtsbescherming van de minderjarigen. Op dit moment is het zo dat de rechtspositieregelingen, waarin de rechten en plichten van de minderjarigen zijn vastgelegd, in de Wet op de Jeugdzorg veel minder ver uitgewerkt zijn dan in de Beginselenwet JustitiŽle Jeugdinrichtingen. De gesloten jeugdzorginstellingen hebben daardoor relatief veel ruimte om invulling te geven aan de rechtspositie van de minderjarigen en onder meer de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen zelf te regelen. Hierdoor is de rechtspositie van minderjarigen in gesloten jeugdzorginstellingen met minder waarborgen omkleed dan voor de minderjarigen die op strafrechtelijke titel verblijven in een JustitiŽle Jeugdinrichting.

Defence for Children vindt dat de aparte regelgeving meer op een lijn moeten worden gebracht dan nu het geval is. Zo kan namelijk worden voorkomen dat de rechtspositie van de kinderen en jongeren in de verschillende gesloten instellingen te veel van elkaar verschilt, zonder dat daarvoor een goede rechtvaardiging bestaat. Een goed geregelde rechtspositie voor minderjarigen in geslotenheid is ook van groot belang voor een veilig leefklimaat in de instelling. Uit de VN-studie naar geweld tegen kinderen uit 2006 blijkt dat minderjarigen in gesloten instellingen meer risico lopen om met geweld te maken te krijgen dan daarbuiten. Defence for Children maakt zich zorgen over de veiligheid in gesloten instellingen voor minderjarigen en wil dat er alles aan gedaan wordt om ervoor te zorgen dat (machts)misbruik en geweld in instellingen wordt voorkomen. Het gaat in instellingen niet alleen om geweld tussen de professionals en de jongeren, maar ook om geweld tussen de jongeren onderling. Dit vraagt om bewustwording en voortdurende aandacht voor dit onderwerp van professionals en beleidsmakers. Zij moeten zich bewust zijn van de risico's van opsluiting. Minstens zo belangrijk is het om jongeren zelf te betrekken bij het formuleren en uitvoeren van beleid gericht op een veilig leefklimaat in de instelling. Hun informatie is onmisbaar: zij weten uit ervaring  welke risico's er zijn en wat nodig is voor een veilig leefklimaat in gesloten instellingen.


Defence for Children werkte samen met vijf andere Europese landen in het Europese project Ending violence against Children in custody, waarin jongeren in kaart brachten wat jongeren belangrijk vinden voor een veilig leefklimaat in justitiŽle jeugdinrichtingen. De bevindingen zijn gebundeld in het rapport Speaking Freely


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg